به مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب خوش‌آمدید.

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب با هدف ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه حرفه هاى جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوریهاى پیشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى ایجاد شده است تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح شهرستانی، استانی، ملى و حتی فراملى کشور آماده گردند.

این مرکز در نهم دی ماه 1399 و با انعقاد قرارداد همکاری فی مابین دانشگاهای آزاد اسلامی واحد داراب و شیراز رسما کار خود را آغاز کرده است.

اهم اهداف و مأموریت‌ها

  • حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى‌هاى فناورانهکمک به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوریهاى پیشرفته
  • ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه
  • بستر سازى در راستاى ایجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پیشرفته
  • تخصیص فضا و امکانات براى گسترش و رشد واحدهاى کوچک و متوسط دانش بنیان فعال در زمینه فناوریهاى نوین